Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Klauzula obowiązku informacyjnego i zgoda dla uczestnika szkolenia

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Airborn Sp. z o.o. z siedzibą w 81-451 Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000431247, o kapitale zakładowym w wysokości 13.000 zł, NIP 9581661178, REGON 221731959, reprezentowaną przez: Grzegorza Herzberga – Prezesa Zarządu.
2) Biorąc pod uwagę wskazane poniżej podstawy prawne dane osobowe przetwarzane będą w celu:
– realizacji procesów szkoleń i egzaminów przez Airborn Sp. z o.o.  – art. 6 ust. 1 lit. a i b.
– wypełniania obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679
– realizacji marketingu usług Airborn Sp. z o.o. – art. 6 ust. 1 lit. f  Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679
– realizacji prawnie uzasadnionego interesu Airborn Sp. z o.o.  polegającego na ewentualnym dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f  Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679
3) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane do następujących podmiotów: Instruktorom angażowanym przez Airborn Sp. z o.o., egzaminatorom, ULC,  kancelarii prawnej, firmie księgowej, firmie IT obsługujących Airborn, Poczcie Polskiej, Pocztex, ubezpieczyciela. Pełna lista identyfikująca w/w podmioty jest dostępna na każde żądanie przesłane na adres e-mail:
grzegorz.herzberg@airborn.aero

4)  Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego po zakończeniu szkolenia. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń. W zakresie, w jakim dane będą przetwarzane w celu kierowania informacji o szkoleniach realizowanych przez Airborn Sp. z o.o. oraz informacji marketingowych dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6) Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jednakże po zawarciu umowy dane osobowe zostaną usunięte po upływie 5 lat od zakończenia szkolenia zgodnie z zapisem w pkt. 4
7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne – w przypadku ich nie podania umowa nie zostanie zawarta.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Oświadczam, że wrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych aplikacji na szkolenie w powyższych celach dobrowolnie i zostałem poinformowany możliwości wycofania zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie bez niekorzystnych konsekwencji, z uwzględnieniem terminów usunięcia danych wskazanych w powyższym obowiązku informacyjnym oraz że w przypadku zawarcia umowy na szkolenie realizacja prawa wycofania zgody nastąpi po upływie terminu wskazanego w pkt. 4 obowiązku informacyjnego. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych obejmuje takie operacje jak zbieranie, przechowywanie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie w ramach wskazanych w klauzuli obowiązki informacyjnego celów przetwarzania danych osobowych.

  •