Regulamin – AIRBORN TEAM

 

 

Regulamin Programu Partnerskiego

 

AIRBORN TEAM

 

§ 1 Definicje

 

1.     AIRBORN – AIRBORN sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, przy Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000431247, NIP: 9581661178, wysokość kapitału zakładowego 13 000 zł,

2.     Partner – osoba, która dokonała rejestracji w programie partnerskim AIRBORN,

3.     Umowa – umowa zawarta pomiędzy AIRBORN a Partnerem

4.     Klient końcowy – osoba fizyczna lub prawna, do której kierowane są usługi AIRBORN

 

§ 2 Postanowienia ogólne

 

1.     Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz rejestracja w programie partnerskim AIRBORN jest równoznaczna z zawarciem Umowy.

2.     Na podstawie Umowy Partner zobowiązuje się pośredniczyć przy zawieraniu przez AIRBORN z klientami umów dotyczących świadczenia usług, w tym w szczególności usług szkoleniowych.

3.     Współpraca Stron będzie odbywać się na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Programu Partnerskiego.

4.     Po zawarciu Umowy Partner będzie uprawniony do używania w swojej działalności nazwy „Partner AIRBORN”.

5.     Partner może używać należących do AIRBORN nazw, logotypów, znaków towarowych oraz innych, w celach reklamy usług AIRBORN. Każde inne wykorzystanie należących do AIRBORN nazw, logotypów, znaków towarowych oraz innych wymaga pisemnej zgody AIRBORN. W celu uniknięcia wątpliwości AIRBORN udziela Partnerowi niewyłącznej, ograniczonej do czasu obowiązywania niniejszej Umowy, licencji na wykorzystanie określonych wyżej utworów.

6.     W ramach współpracy określonej niniejszą Umową Partner będzie mógł dalej działać na rynku jako niezależny podmiot i realizować własne cele, kierować klientów końcowych do AIRBORN oraz zapewniać usługi doradcze oraz wypełniać inne obowiązki związane z klientami końcowymi zgodnie z poniższymi postanowieniami.

7.     Partner jest prawnie niezależnym podmiotem gospodarczym. Niniejsza Umowa nie ustanawia żadnej spółki pomiędzy stronami. W szczególności Partner nie może występować jako przedstawiciel AIRBORN ani składać lub przyjmować prawnie wiążących oświadczeń w odniesieniu do klienta końcowego lub innych osób trzecich w imieniu AIRBORN. Partner będzie jedynie przekazywał zapytania od klienta końcowego do AIRBORN w charakterze pośrednika. Partner jest niezależny w wykonywaniu swych obowiązków w ramach Umowy.

8.     Partner nie jest uprawniony do dokonywania zmian lub przekształceń zakontraktowanych usług.

9.     Partner oferuje usługi AIRBORN wyłącznie pod nazwami handlowymi określonymi przez AIRBORN.

10.   Status przyznany na podstawie tej Umowy oraz wynikające z niego prawa i obowiązki nie mają charakteru wyłącznego. AIRBORN może zawierać inne umowy z osobami trzecimi jako Partnerami.

 

§ 3 Obowiązki AIRBORN

 

Na podstawie niniejszej Umowy AIRBORN dostarczy usługi wymienione poniżej Partnerowi lub bezpośrednio klientowi końcowemu – w trakcie pozyskiwania klientów

a.     AIRBORN zapewni Partnerowi wsparcie podczas rozpoczęcia działalności poprzez nieodpłatną poradę telefoniczną.

b.     Po dokonaniu oceny potrzeb klienta końcowego przez Partnera, AIRBORN sporządzi ofertę na żądanie klienta końcowego. Oferta zostanie dostarczona w porozumieniu z Partnerem przez Partnera w ramach jego uprawnień do komunikacji lub bezpośrednio klientowi końcowemu. AIRBORN udzieli wsparcia Partnerowi w konsultacjach z klientem końcowym, ale wyraźnie zastrzega sobie prawo do negocjacji umowy końcowej bezpośrednio z klientem, jeśli w uznaniu AIRBORN, Partner w niewystarczającym stopniu dąży do doprowadzenia do zawarcia umowy. Nie ma to wpływu na wszelkie prawa do prowizji ze strony Partnera.

c.      AIRBORN zastrzega sobie prawo do odmowy przedstawienia oferty klientowi końcowemu lub odrzucenia oferty zawarcia umowy złożonej przez klienta końcowego, jeśli AIRBORN będzie miał uzasadnione powody, aby nie zawierać takiej umowy. Zakłada się, że będzie to stosowane, jeśli

(i)   wiarygodność kredytowa sprawdzona przez uznaną, upoważnioną organizację jest negatywna lub

(ii)   tożsamość klienta końcowego będzie dawać uzasadnione podstawy AIRBORN, aby uznać odmowę zawarcia Umowy za uzasadnioną lub

(iii)  klient końcowy odmówi dostarczenia koniecznych danych identyfikujących i informacji na temat wiarygodności kredytowej/ratingu kredytowego.

 

§ 4 Obowiązki Partnera

 

Partner zobowiązuje się do wykonania następujących usług związanych z marketingiem produktów i usług AIRBORN:

1)     W trakcie pozyskiwania klientów

a.      Partner pozyska klientów końcowych zainteresowanych usługami AIRBORN,

b.      Partner stworzy warunki do złożenia oferty przez AIRBORN, doradzając klientowi, prezentując rozwiązania AIRBORN oraz oceniając potrzeby klienta końcowego.

c.      Partner będzie pierwszym źródłem odpowiedzi na wszelkie pytania techniczne i dystrybucyjne, jakie mogą zadawać klienci końcowi.

d.      Partner przekaże AIRBORN ofertę zawarcia umowy z klientem końcowym.

e.      Wyjątkowo, za uprzednią zgodą AIRBORN, Partner może udzielić klientowi rabatu – w takim przypadku Prowizja Partnera będzie ustalana odrębnie.

2)     W trakcie wdrażania i obsługi

a.      Po zawarciu umowy z klientem końcowym, Partner zapewni pomoc w realizacji usługi.

b.      Partner zapewni wsparcie pierwszego stopnia na rzecz klienta końcowego. Obejmuje to między innymi udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące usług AIRBORN;

 

 

§ 5 Cele i wynagrodzenie

 

1.     Wysokość prowizji oraz zasady jej ustalania zostały określone w Załączniku nr 2 do Umowy.

2.     Zgodnie z obowiązującym programem Partnerskim AIRBORN, Partner posiada możliwość osiągnięcia poziomów Partnerskich, a zatem do otrzymania dodatkowej prowizji oraz innych korzyści. Przegląd osiągnięć celów zgodnie z programem Partnerskim będzie wykonywany na bieżąco. Osiągnięcie wyższych poziomów Partnerskich jest uzależnione od zawarcia stosownej, odrębnej Umowy przez Strony.

3.     Zmiana stawek prowizji w wyniku zmiany poziomy partnerstwa wywiera skutek od chwili zmiany poziomu partnerstwa i ma zastosowanie wyłącznie do nowych klientów końcowych i zleceń przypisanych Partnerowi.

4.     Wynagrodzenie płatne na rzecz Partnera zostanie obliczone na podstawie jednorazowo oraz cyklicznie występujących płatności od klienta końcowego na rzecz AIRBORN i uzależnione jest od wcześniejszego uzyskania zapłaty należności przez AIRBORN.

5.     Wszelkie należności Partnera związane z cyklicznymi płatnościami od klienta końcowego będą uzależnione od taryfy obowiązującej klienta końcowego. AIRBORN może zmienić taryfę dla klienta końcowego. Wszelkie zmiany taryfy dla klienta końcowego będą miały wpływ na uprawnienie do wynagrodzenia Partnera.

6.     Prowizja jest obliczana w oparciu o kwoty brutto zapłacone przez klienta końcowego. Tak obliczonej prowizja uwzględnia już  podatek VAT w należnej wysokości lub ewentualne obciążenia publicznoprawne, jeśli będą one miały zastosowanie.

7.     Prowizja stanowi ryczałtowe wynagrodzenie Partnera z tytułu usług w ramach Umowy.

8.     AIRBORN, udostępni Partnerowi dostęp do panelu Partnera https://airborn.aero/team/ zawierającego zestawienie usług na rzecz klientów końcowych podlegających prowizji oraz wynikającego z nich uprawnienia do prowizji. W ciągu miesiąca, AIRBORN wypłaci obliczoną kwotę prowizji, do której uprawniony jest Partner na jego konto firmowe, nie wcześniej jednak niż po otrzymaniu faktury VAT lub rachunku z 14 dniowym terminem płatności wystawionej przez Partnera w oparciu o zestawienie AIRBORN. Wszelkie zaległości i zwroty zostaną rozliczone w kolejnym rozliczeniu miesięcznym.

 

 

§ 6 Żądanie zmiany przez klienta końcowego

 

Jeżeli klient końcowy, który został zakontraktowany przez Partnera zażąda zmiany do innego Partnera, będzie to podlegało następującym warunkom.

1)     Klient końcowy musi powiadomić AIRBORN o swoim żądaniu w formie dokumentowej. AIRBORN poinformuje natychmiast Partnera i da mu szansę na przekonanie klienta końcowego, aby ten wycofał żądanie zmiany w ciągu 14 dni. Jeżeli klient końcowy dalej będzie domagał się zmiany, to zostanie przypisany do innego Partnera lub bezpośrednio do AIRBORN.

2)     Udział w prowizji przeznaczonej za wsparcie na rzecz klienta końcowego zostanie naliczony na rzecz nowego Partnera udzielającego wsparcia od momentu zmiany Partnera przez klienta końcowego.

 

§ 7 Konsekwencje uchybień ze strony Partnera

 

Jeżeli jakiś klient końcowy lub strona trzecia będzie dochodzić roszczeń wobec AIRBORN, które wynikają z działania lub zaniechania ze strony Partnera, a także w szczególności wynikają z błędnych informacji przekazanych w ramach porady przez Partnera lub jego pracowników, Partner zobowiązuje się zabezpieczyć AIRBORN przed wszelkimi takimi roszczeniami i w szczególności zwolnić AIRBORN z wszelkiej odpowiedzialności względem klienta końcowego. Ponadto Partner będzie odpowiedzialny za szkody względem AIRBORN. AIRBORN może dokonać potrąceń od płatności prowizji należnych na rzecz Partnera. Opcja prawa do wypowiedzenia z ważnego powodu pozostaje nienaruszona.

 

§ 8 Termin obowiązywania Umowy

1.     Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony i będzie obowiązywać co najmniej przez 12 miesięcy.

2.     Po zakończeniu minimalnego terminu obowiązywania Umowy, Umowa będzie obowiązywać przez czas nieokreślony, o ile żadna ze stron nie wypowie Umowy na piśmie za miesięcznym wypowiedzeniem przypadającym na koniec miesiąca. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Partnera, wszelkie prawa do prowizji wygasają.

3.     Stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym z ważnego powodu w każdym czasie. Następujące okoliczności będą w szczególności stanowiły ważną podstawę do wykonania prawa do wypowiedzenia z ważnego powodu bez powiadomienia – ze względu na poważne lub powtarzalne naruszenia warunków Umowy przez drugą stroną po przekazaniu odpowiedniego upomnienia.

4.     Jeżeli Partner wypowie Umowę z ważnego powodu na podstawie naruszenia warunków umowy przez AIRBORN, zachowuje on prawo do prowizji.

5.     Po wypowiedzeniu niniejszej Umowy, Partner traci także prawo do nazw, logotypów oraz znaków towarowych AIRBORN. Ponadto, z wyłączeniem ust. 4, wygasa także prawo do prowizji.

6.     Jeżeli po zakończeniu Umowy, Partner będzie posiadał jakiekolwiek dokumenty i artykuły należące do AIRBORN, musi je natychmiast zwrócić AIRBORN.

 

§ 9 Świadczenie usług

 

Wyłącznym dostawcą usług na rzecz klienta końcowego jest AIRBORN. W związku z tym, AIRBORN jest wyłącznie zobowiązany do przestrzegania m.in. właściwych przepisów o warunkach przeprowadzania szkoleń.

 

§ 10 Obowiązek poufności

1.       Przez okres obowiązywania Umowy oraz po zakończeniu relacji umownej, Strony będą traktować jako informacje poufne wszystkie udostępniane sobie informacje w trakcie relacji umownej lub które odnoszą się do stron oraz informacje, których weszły w posiadanie, jeżeli i w takim stopniu, w jakim nie stały się one ogólnie dostępne. Obie strony muszą przechowywać we właściwy sposób wszystkie informacje handlowe oraz dokumenty operacyjne, które zostały im udostępnione i w szczególności muszą one zapewnić, że nie będą do nich miały dostępu strony trzecie. Każda ze stron zapewni, że zapisy dotyczące tej klauzuli poufności będą przestrzegane przez jej pracowników, przedstawicieli i konsultantów także po zakończeniu relacji umownej pomiędzy daną stroną a jej pracownikami, przedstawicielami i konsultantami. Odbiorca informacji poinformuje jej właściciela natychmiast, jeżeli przekazana mu informacja poufna jest już znana, jeżeli informacja, którą jej posiadacz uznaje za poufną stała się znana, lub żąda jej ujawnienia sąd, organ lub strona trzecia.

2.       AIRBORN zapewni, że wszystkie dane przechowywane na serwerach AIRBORN, niezależnie od tego, czy należą do Partnera czy klienta końcowego, zawsze będą przechowywane w bezpieczny sposób z kopiami zapasowymi, oraz że nieupoważniony dostęp do tych danych będzie niemożliwy oraz że wszelkie przepisy dotyczące ochrony odpowiednich danych oraz przepisy prawa telekomunikacyjnego będą zawsze przestrzegane. AIRBORN zapewni, że środki bezpieczeństwa oraz ochrony danych będą spełniały co najmniej ogólnie stosowane normy dla tej kategorii danych. Szczegółowy przepisy związane z zakontraktowanym przetwarzaniem danych oraz środki techniczne i organizacyjne Partnera, jak również uzupełniające przepisy ochrony danych są regulowane przez politykę prywatności.

 

 

§ 11 Postanowienia końcowe

 

1.     Strony zobowiązują się dołożyć należnych starań w celu polubownego rozwiązania wszelkich sporów wynikających z Umowy. Wszelkie spory, których Stronom nie uda się rozwiązać polubownie, będą rozstrzygane wyłącznie przez Sąd właściwy dla siedziby AIRBORN. Prawem właściwym do rozstrzygania jakiegokolwiek sporu w tym związanego z związanego z zawarciem, wykonaniem, zakończeniem umowy będzie prawo polskie.

2.     Strony zgodnie postanawiają, iż Umowa zastępuje dotychczas zawarte między Stronami umowy, mające za przedmiot czynności wskazane w Umowie, które z chwilą podpisania niniejszej umowy ulegają rozwiązaniu. Strony zgodnie stwierdzają, iż nie istnieją między nimi żadne inne porozumienia, ustalenia i umowy, poza tymi, zawartymi w Umowie.

3.     W przypadku nieważności jakiegokolwiek postanowienia Umowy Strony uzgadniają, że Umowa pozostaje ważna, a w miejsce nieważnego postanowienia obowiązywało będzie postanowienie, którego treść będzie najbliższa gospodarczym interesom Stron, które to Strony zamierzają osiągnąć niniejszą Umową.

4.     Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zgody obu stron i formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5.     Następujące załączniki stanowią integralną część Umowy:

Załącznik nr 1 – Prowizja

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Prowizja dla Poziomu 1

 

1.     Poziomy partnerstwa:

a.     Poziom 1 – poziom bazowy dla każdego Partnera;

 

2.     Maksymalne stawki prowizji (z zastrzeżeniem pkt 3 poniżej):

a.     Poziom 1 –  5%;

b.    Poziom 2 – 10%

 

3.     Warunki przyznania prowizji – prowizja jest przyznawana w oparciu o zakupy dokonane za pośrednictwem linku afiliacyjnego przypisanego do Partnera;

 

4.     Zmiana stawek/indywidualne warunki:

a.     AIRBORN zastrzega sobie prawo określania odmiennych stawek prowizji dla określonych produktów/usług, które publikowane będą na panelu Partnera https://airborn.aero/team/

b.     AIRBORN zastrzega możliwość udzielenia Partnerowi indywidualnie określonych stawek prowizji/warunków prowizyjnych w oparciu o aneks zawarty z Partnerem.

 

 

 

Call Now Button