Zmiany w projekcie ustawie o lataniu dronami. Nowe przepisy, wyższe kary!

Zmiany w projekcie ustawy o lataniu dronami. Nowe przepisy, wyższe kary!

Zmiany w projekcie ustawie o lataniu dronami. Nowe przepisy, wyższe kary!

Latanie bezzałogowymi statkami powietrznymi, popularnie zwanymi dronami, obwarowane jest szeregiem przepisów. Dotyczą one szkolenia nowych operatorów, ich kontroli czy wszelkiego rodzaju opłat i kar. Oto szybki skrót najnowszej porcji zmian przepisów dronowych z sierpniowego projektu ustawy o zmianach w prawie lotniczym, która ma wejść w życie z początkiem 2022 roku.

 

Nowe przepisy dronowe od 2022 roku

Drony, czyli statki niepotrzebujące załogi na swoim pokładzie, na stałe zagościły na polskim niebie. Od dawna są wykorzystywane rekreacyjnie i komercyjnie, działając ma podstawie przepisów powstałych kilka lat temu. Niestety nieodpowiedzialność wielu operatorów dronów zmusiła ustawodawców do zdecydowanego zaostrzenia przepisów i odczuwalnego podniesienia kar. Lekkomyślność, brak wyobraźni czy celowe działanie w złej wierze, to tylko podstawowe „grzeszki” osób pilotujących drony, które teraz będą kosztować pokaźniejsze sumki.

Nowe przepisy obejmą też kwestie kontroli i zdobywania uprawnień. Szeregu opłat za czynności administracyjne, kar czy obowiązków ciążących na operatorach. Przepisy planowo mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku (wciąż możliwe jest jednak przesunięcie tego terminu).

Zmiany dla dronów w ustawie Prawo lotnicze

Na prawie 50 stronicowym projekcie zmian ustawy z końca sierpnia, znalazło się mnóstwo poprawek i nowych przepisów istotnych dla operatorów bezzałogowych statków powietrznych (BSP). Oto najważniejsze z nich.

Wprowadzono opłaty za „sprawowanie bieżącego nadzoru nad operatorem systemu BSP„. Opłaty mają wynieść od 400 do nawet 2 000 zł w zależności od typu zezwolenia. Zwolnieni z opłaty mają być operatorzy latający na podstawie NSTS/STS, a zapłacą operatorzy latający na zasadach zezwoleń poza scenariuszami, ośrodki szkoleń czy posiadacze uprawnień LUC. Opłaty mają pokrywać koszty okresowych i doraźnych kontroli umożliwiających utrzymanie ważności certyfikatu.

Do osób kontrolowanych zostaną zaliczeni instruktorzy dronowi. Pracownicy ULC zyskają nowe prawo podczas kontroli, pozwalające zatrzymać BSP ze względu na jego zły stan techniczny lub ryzyko możliwości użytkowania statku przez osoby nieuprawnione. Przeprowadzane mają też być niezapowiedziane kontrole:

Kontrole niezapowiedziane statków powietrznych i ich załóg, systemów bezzałogowych statków powietrznych i ich operatorów oraz lotnisk, przeprowadza się po okazaniu legitymacji służbowej albo dowodu tożsamości oraz upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wydanego przez Prezesa Urzędu.”

W Prawie Lotniczym (art. 119 ustawy) pojawi się zapis o obowiązkowym wnioskowaniu strefy geograficznej do PAŻP w sytuacji, gdy dany podmiot z różnych względów pragnie ograniczyć fragment przestrzeni powietrznej.

W ustawie powstanie nowy fragment – Dział Via Bezzałogowe statki powietrzne, szczegółowo opisujący prawa i obowiązki w związku z wykonywaniem operacji z użyciem bezzałogowych statków powietrznych.

Wykonanie operacji z użyciem systemu bezzałogowego statku powietrznego podlega zgłoszeniu do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej o zamiarze wykonania operacji, przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 3b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Zgłoszenia dokonuje operator systemu bezzałogowego statku powietrznego lub pilot bezzałogowego statku powietrznego.

Znalazło się też miejsce dla służb, które będą mogły reagować bezprawnemu wykonywaniu lotów.

1) osoby upoważnione przez Prezesa Urzędu, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Służby Więziennej, Żandarmerii Wojskowej, strażników Straży Marszałkowskiej lub Straży gminnej (miejskiej);
2) strażników leśnych lub funkcjonariuszy Straży Parku – na terenach lasów lub parków narodowych

Szkolenia i przedłużenia uprawnień na szczęście dalej pozostaną w kompetencjach podmiotów szkolących (takich jak Ośrodek Kształcenia Lotniczego Airborn), a pilot będzie mógł wnioskować o przedłużenie uprawnień nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed końcem ważności aktualnego certyfikatu.

Art. 156t. 1. W kategorii „szczególnej”, o której mowa w art. 5 rozporządzenia nr 2019/947/UE:
1) szkolenie teoretyczne i egzamin teoretyczny oraz szkolenie praktyczne i ocena umiejętności praktycznych pilotów bezzałogowych statków powietrznych są prowadzone przez wyznaczony podmiot;
2) szkolenie praktyczne i ocena umiejętności praktycznych pilotów bezzałogowych statków powietrznych są prowadzone przez uznany podmiot
.”

Małymi dronami będą mogły kierować osoby od 14 roku życia. Oczywiście po uzyskaniu odpowiedniego pozwolenia. Egzamin będzie zdawany za zgodą i pod nadzorem prawnego opiekuna. Szykuje się więc spora fala młodych kursantów z rodzicami.  

Minimalny wiek pilota bezzałogowego statku powietrznego wykonującego operacje z użyciem systemu bezzałogowego statku powietrznego w kategorii „otwartej”, o której mowa w art. 4 rozporządzenia nr 2019/947/UE i „szczególnej”, o której mowa w art. 5 rozporządzenia nr 2019/947/UE, wynosi 14 lat.”

Niezbędna będzie też umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla pojazdów o wadze od 0,25 kg do 20 kg (obowiązkowe OC na drona). Jej brak to kara 2 000 zł.

Operator systemu bezzałogowego statku powietrznego użytkujący bezzałogowy statek powietrzny o masie startowej od 0,25 kg do 20 kg jest obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z wykonywaną operacją. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z wykonywaną operacją z tytułu jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem wynosi równowartość 3000 SDR.

Na koniec warto jeszcze wspomnieć o usunięciu bezzałogowych statków powietrznych z rejestru takich pojazdów.

W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wykreśla z urzędu z rejestru cywilnych statków powietrznych, o którym mowa w art. 34 ustawy zmienianej w art. 1, bezzałogowe statki powietrzne wpisane do tego rejestru, których projektowanie, produkcja i konserwacja nie podlega certyfikacji, o której mowa w art. 40 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/945

Wysokość kar dla nieodpowiedzialnych operatorów dronów

W znowelizowanej ustawie o prawie lotniczym znalazły się zaktualizowane stawki za naruszenie przepisów zawartych we wspomnianym akcie prawnym. Wahają się one od 350 PLN do nawet 10 czy 15 tysięcy PLN. Według art. 209um operatorom dronów grożą następujące kary:

  • za niezwrócenie Prezesowi Urzędu cofniętego dokumentu potwierdzającego kwalifikacje pilota, grozi kara w wysokości 200 zł,
  • wykonanie lotu niezgodnego z instrukcją obsługi (nie przestrzegając zaleceń i ograniczeń producenta) podlega karze w wysokości 500 zł,
  • 500 zł kary obowiązuje też za brak informacji odnośnie zmiany danych w rejestrze operatorów,
  • za loty niezgodne z naruszeniami NSTS, grozi grzywna 4 000 zł za każde pojedyncze naruszenie,
  • za to aż 10 000 zł kary należy się operatorowi drona za lot niezgodny z warunkami obowiązującymi w danej strefie geograficznej,
  • a od 300 do nawet 15 000 zł kary grozi za działanie z naruszeniem przepisów z rozporządzeń nr 2019/945/UE oraz nr 2019/947/UE.

Ustalone kary mają charakter administracyjny i oficjalnie będą nakładane przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Uniknij kary, lataj legalnie, zarabiaj dronem – niezbędne szkolenia

Aby uniknąć nieprzyjemności i wysokich kar finansowych za złamanie przepisów dotyczących kierowania pojazdami bezzałogowymi oraz móc swobodnie zarabiać na usługach związanych np. z filmowaniem czy fotografowaniem z dronów, niezbędne jest ukończenie szkoleń i kursów, dając odpowiednie uprawnienie na wspomniane pojazdy. 

TUTAJ szybko przejdziesz do strony ze szkoleniami.

Ośrodek Kształcenia Lotniczego Airborn zaprasza na profesjonalne kursy, po których latanie dronem będzie nie tylko legalne, ale i całkowicie bezpieczne oraz funkcjonalne. Szkolenia oparte są o najnowszą wiedzę i aktualne przepisy prawne obowiązujące w Polsce oraz Europie. Wśród dostępnej oferty, realizowanej w kilkunastu miastach w Polsce, znajdą Państwo:

  • Szkolenia otwarte w kategoriach A1, A2, A3 – dotyczące uprawnień amatorskich na pojazdy o różnej wadze. Szkolenia są całkowicie zgodne z aktualnymi europejskimi przepisami.
  • Kursy zawodowe na uprawnienia europejskie z zakresu NSTS-01 – NSTS-07 dla przyszłych użytkowników „bezzałogowców”.
  • Szkolenia specjalistyczne związane z meteorologią, fotogrametrią czy bardzo modnym filmowaniem z drona.

Latanie dronem potrafi przynieść sporo frajdy, ale i daje ogromne możliwości do zarabiania. Niezbędne uprawnienia do poruszania się takimi pojazdami, to pierwszy krok ku tym celom.