Regulamin AIRBORN JOBS

 

 

Regulamin Serwisu AIRBORN Jobs

 

§ 1

Postanowienia ogólne

1.     Regulamin określa zasady świadczenia przez spółkę AIRBORN sp. z o.o. na rzecz Użytkowników usług polegających na umożliwieniu zamieszczania przez nich Zapytań i Ofert w Serwisie AIRBORN Jobs oraz usług dodatkowych, jak również zasady dostępu i korzystania z Serwisu AIRBORN Jobs.

2.     Serwis AIRBORN Jobs jest dostępny przez aplikację mobilną dostarczoną przez Prowadzącego. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu AIRBORN Jobs jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem, wyposażonego w system Android lub iOS. Za dostęp do aplikacji z urządzeń mobilnych Prowadzący telekomunikacyjny może naliczyć dodatkową opłatę.

 

§ 2

Definicje

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:

1)     Prowadzący — AIRBORN sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni (Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000431247, NIP: 9581661178, wysokość kapitału zakładowego 13 000 zł, z którym Użytkownik może kontaktować się pod adresem kontakt@airborn.aero.

2)     Serwis AIRBORN Jobs albo Serwis – internetowy serwis pod nazwą AIRBORN Jobs, prowadzony przez Prowadzącego w języku polskim, dostępny przez aplikację mobilną.

3)     Użytkownik — osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto.

4)     Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą jednego adresu e-mail lub numeru telefonu komórkowego, część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu.

5)     Profil – informacja dostępna w Serwisie dotycząca Wykonawcy lub Zlecającego.

6)     Wykonawca – Użytkownik, który świadczy Usługi wskazane w ramach Profilu.

7)     Zlecający – Użytkownik, który umieścił Zapytanie w celu znalezienia Wykonawcy do wykonania określonej Usługi.

8)     Użytkownik Biznesowy – Wykonawca, który świadczy Usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz korzystający z usług Prowadzącego w ramach Serwisu, w związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.

9)     Usługa – oferowana do wykonania przez Wykonawcę czynność, opisana w ramach Profilu Wykonawcy.

10)  Zapytanie – informacja umieszczana przez Zlecającego w Serwisie, w celu poszukiwania Wykonawcy zainteresowanego wykonaniem czynności w ramach zakresu danej Usługi.

11)  Oferta – propozycja zawarcia umowy na wykonane konkretnych czynności w ramach Usługi, składana Zlecającemu przez Wykonawcę, zawierająca szczegóły dotyczące realizacji Usługi, o której mowa w Zapytaniu.

12)  ;

 

§ 3

Warunki korzystania z Serwisu

1.     Regulamin określa zasady świadczenia przez Prowadzącego na rzecz Użytkowników nieodpłatnych usług polegających na umożliwieniu kontaktu pomiędzy Wykonawcami i Zlecającymi oraz umożliwianiu dokonania wyboru Wykonawcy Usług przez Zlecającego.

2.     Kontakt  inicjuje   Zlecający umieszczając w Serwisie Zapytanie, którego treść jest samodzielnie ustalana przez Zlecającego w ramach kryteriów wskazanych przez Serwis.

3.     Treść Zapytania powinna nawiązywać do jednej z Usług oferowanych przez Wykonawców oraz nie może wprowadzać w błąd potencjalnych Wykonawców, w szczególności co do zakresu prac do wykonania.

4.     Zlecający odpowiada za zgodność Zapytania ze stanem faktycznym oraz umieszczenie w nim wszystkich informacji istotnych dla złożenia Oferty przez Wykonawcę.

5.     Zamieszczenie Zapytania powinno odzwierciedlać rzeczywiste zapotrzebowanie i zamiar skorzystania z Usługi, której Zapytanie dotyczy oraz nie może naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

6.     Prowadzący w żadnym zakresie nie odpowiada za usługi świadczone przez Wykonawców. Wykonawca ponosi w pełni odpowiedzialność za świadczone Usługi. W związku z powyższym zaleca się, aby Zlecający poczynił we własnym zakresie i według własnej oceny i uznania kroki mające na celu zabezpieczenie jego interesów w relacji z Wykonawcą, np. podpisanie odpowiedniej umowy, sprawdzenie czy Wykonawca posiada ubezpieczenie od prowadzonej działalności, spisanie protokołu zdawczo-odbiorczego wykonanych Usług.

7.     Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia i dane) i zapewnia, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem (w szczególności, że dane podawane w ramach Profilu są prawdziwe, pełne, rzetelne i dotyczą Wykonawcy, który jest Użytkownikiem danego Konta), a ich publikacja nie narusza praw Prowadzącego, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich. Użytkownicy, są odpowiedzialni za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści.

8.     Prowadzący przetwarza dane osobowe Użytkowników oraz osób działających w imieniu Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności.

9.     W związku z funkcjonowaniem Serwisu dane osobowe Użytkowników związane z Zapytaniami, Usługami oraz Profilami Wykonawców, podlegają zautomatyzowanym procesom przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania. Takie procesy przetwarzania danych mogą prowadzić do podejmowania automatycznych decyzji wpływających na sytuację Użytkowników. Zasady zautomatyzowanego przetwarzania oraz ich przewidywane konsekwencje zostały opisane … Polityki Prywatności.

10.   Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu informacji, danych lub materiałów wymaga każdorazowo zgody Prowadzącego i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa, jak również interesów Prowadzącego oraz Użytkowników. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Serwisu, w tym charakterystycznych elementów grafiki, bez uprzedniej zgody Prowadzącego utrwalonej na trwałym nośniku.

11.   W celu zapewnienia zgodności Serwisu z wymaganiami obowiązującego prawa regulującego działalność platform internetowych, prawidłowego funkcjonowania Serwisu, ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa korzystających z niego osób, Prowadzący zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Użytkowników Biznesowych o przekazanie dodatkowych danych lub dokonania dodatkowej weryfikacji aktualności i prawdziwości danych podanych przez Użytkownika oraz żądania potwierdzenia przez Użytkownika jego tożsamości, w sposób wybrany przez Prowadzącego lub wynikający z obowiązujących przepisów.

 

§ 4

Konto

1.     Korzystanie z Serwisu wymaga akceptacji Regulaminu i wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza, celem utworzenia Konta i umieszczenia w nim danych Użytkownika.

2.     Utworzenie Konta zapewnia Użytkownikowi pełen dostęp do jego Profilu. Aktywacja Konta Wykonawcy następuje po utworzeniu hasła i wskazaniu imienia i nazwiska lub nazwy, adresu e-mail oraz numeru telefonu komórkowego i ewentualnie numeru pilota i operatora na odpowiedniej stronie Serwisu. Aktywacja Konta Zlecającego następuje po utworzeniu hasła i wskazaniu adresu e-mail lub numeru telefonu komórkowego na odpowiedniej stronie Serwisu.

3.     W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba, która jest umocowana do działania w imieniu tych podmiotów w tym zakresie.

4.     Wykonawca może zadeklarować, że korzysta ze swojego Konta jako Użytkownik Biznesowy poprzez uzupełnienie wymaganych informacji dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej. Wykonawca uzyskuje status Użytkownika Biznesowego po pozytywnej weryfikacji przez Prowadzącego podanych przez Wykonawcę danych.

5.     Użytkownik może posiadać i korzystać w Serwisie z jednego Konta jako Zlecający i Wykonawca.

6.     W celu utworzenia Konta, korzystania z Serwisu oraz świadczenia Usług niedozwolone jest używanie tymczasowych adresów e-mail oraz tymczasowych numerów telefonu.

7.     Świadczenie usług przez Prowadzącego w ramach Konta w Serwisie ma charakter bezterminowy. Użytkownik będący konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, może w terminie 14 dni od zawarcia wskazanej w ust. 2 powyżej odstąpić bez podania przyczyny. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Odstąpienie w tym trybie nie jest możliwe, jeżeli usługa została w pełni wykonana przez Prowadzącego za wyraźną zgodą Użytkownika będącego konsumentem.

 

§ 5

Zasady redagowania Profilu oraz zamieszczania Zapytań, Usług i Ofert

1.     W celu zamieszczenia Zapytania lub danych w Profilu:

1)     Wykonawca posiadający Konto, po zalogowaniu w Serwisie powinien uzupełnić Profil poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych w Serwisie – opis powinien być zgodny z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie,

2)     Zlecający posiadający Konto, po zalogowaniu w Serwisie dokonuje wyboru parametrów w celu utworzenia Zapytania poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie Serwisu – opis powinien być zgodny z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

2.     Profil Zlecającego widoczny jest tylko dla Wykonawców, którym zostało przesłane Zapytanie Zlecającego.

3.     Zamieszczenie przez Zlecającego Zapytania i założenie oraz prowadzenie Konta jest bezpłatne.

4.     Zamieszczone w Serwisie Zapytania zostają przesłane przez zautomatyzowane narzędzie informatyczne do Wykonawców najlepiej do nich dopasowanych pod kątem treści i zakresu Zapytania, miejsca jego wykonania, ocen Wykonawcy, wcześniej otrzymanych przez Wykonawcę Zapytań, Usług świadczonych przez Wykonawcę oraz jego Profilu.

5.      

6.     Wykonawcy zainteresowani Zapytaniem składają Zlecającemu Ofertę.

7.     Po otrzymaniu Oferty, Zlecający powinien dokonać wyboru Wykonawcy i poinformować o tym Wykonawcę. Następnie Zlecający i Wykonawca ustalają między sobą dalszą formę kontaktu i termin zawarcia umowy oraz innych postanowień w zależności od ich woli. Zapewnienie spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych przepisami prawa, np. zachowania formy pisemnej bądź innej formy szczególnej dla ważności umowy, należy wyłącznie do stron umowy.

8.     Publikacja Zapytania lub Oferty w Serwisie kończy się w następujących sytuacjach:

1)     w przypadku wcześniejszego zakończenia publikacji Zapytania przez Użytkownika,

2)     po upływie 14 dni dni od momentu zamieszczenia Zapytania przez Zlecającego,

 

9.     Użytkownik może modyfikować dane w Profilu po zalogowaniu się do AIRBORN Jobs.

10.  Zapytanie należy umieścić w odpowiedniej ze względu na jego rodzaj kategorii branżowej. W przypadku wyboru przez Zlecającego błędnej kategorii, Prowadzący zastrzega sobie możliwość zmiany kategorii Zapytania wskazanego przez niego. O zmianie kategorii Zlecający zostaje poinformowany drogą elektroniczną na wskazany przy rejestracji adres email. Zlecający może usunąć zamieszczone Zapytanie, jeśli nie zgadza się z przyporządkowaniem dokonanym przez Prowadzącego.

11.  Treść Oferty powinna zawierać wymagane prawem informacje, w tym informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony praw konsumentów, a także informacje dotyczące parametrów oferty (wartość, miasto, wymagany sprzęt, data realizacji, opis, dokładne miejsce realizacji). Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone w Profilu i Ofercie, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.

12.  Oferta pochodzi od Wykonawcy i jest przez niego sformułowana.

13.  Oferta, w tym jej przedmiot, nie może naruszać przepisów obowiązującego prawa, w tym dóbr osobistych lub praw osób trzecich (w szczególności praw autorskich i innych praw własności intelektualnej), a także dobrych obyczajów, jak również nie może wpływać negatywnie na dobre imię i renomę Prowadzącego lub innych serwisów z nim powiązanych.

14.  Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania zakazu dostarczania z użyciem środków komunikacji elektronicznej treści powodujących zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych oraz naruszających prawa lub dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika działań lub publikowanie w ramach Profilu treści wymienionych jako zakazane w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, w tym niedozwolone jest zamieszczanie Zapytania, Profilu o charakterze towarzyskim.

15.  Prowadzący zastrzega sobie możliwość ukrywania fragmentów Zapytań, Ofert lub Profili, w zakresie odnoszącym się do danych umożliwiających kontakt z kontrahentem (imię, nazwisko, adres, telefon, dane komunikatorów, stron internetowych, stron profili w portalach społecznościowych itp.).

16.  Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika działań polegających na wystawianiu opinii w związku z Profilem celem uzyskania wyższej wiarygodności w systemie ocen lub obniżania wiarygodności innych Użytkowników. Działania takie nie mogą być dokonywane przy użyciu Kont innych Użytkowników lub przez osoby bliskie Użytkownikowi, osoby wspólnie zamieszkujące z Użytkownikiem bądź inne osoby, z którymi Użytkownik pozostaje w relacjach powodujących uzasadnione wątpliwości, że Użytkownik i te osoby działają w porozumieniu bądź w jakikolwiek inny powiązany sposób, w tym z wykorzystaniem urządzeń lub programów. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie treści umieszczane w Serwisie, w tym w komentarzach i odpowiedziach.

17.  W razie uzyskania wiarygodnej wiadomości (na podstawie zgłoszenia nadużycia lub w inny sposób) o tym, że treść przesyłana czy publikowana z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu przez Użytkownika ma bezprawny charakter lub narusza postanowienia Regulaminu, Prowadzący może:

1)     podjąć właściwe czynności wyjaśniające, dążąc do ustalenia okoliczności sprawy, działając proporcjonalnie i rozsądnie, w tym przykładowo poprzez kontakt z podmiotem zgłaszającym nadużycie, Użytkownikiem, właściwym organem lub zewnętrznym doradcą;

2)     poinformować, w razie dokonania blokady danej treści, najpóźniej z chwilą, gdy blokada staje się skuteczna, Użytkownika w formie wiadomości email, ze wskazaniem zablokowanej treści, powodów decyzji o blokadzie, wskazaniem podstaw decyzji z powołaniem treści Regulaminu.

18.  Użytkownik ma możliwość zakwestionowania decyzji w przedmiocie blokady treści lub Konta poprzez złożenie sprzeciwu od przekazania przez Prowadzącego informacji o blokadzie danej treści lub Konta. Postanowienia regulujące postępowanie reklamacyjne stosuje się odpowiednio.

19.  W przypadku uznania sprzeciwu za zasadny lub w razie niebudzącego wątpliwości ustania okoliczności uzasadniających bezprawność lub sprzeczność z Regulaminem danej treści:

1)     zablokowana treść zostaje przywrócona,

2)     jeżeli treść była objęta jedną z usług dodatkowych płatnych, Prowadzący zwróci pobraną wcześniej opłatę na konto Użytkownika, w wysokości proporcjonalnej do okresu w jakim dana usługa dodatkowa nie została wykorzystana, w postaci środków służących do ponownego skorzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.

20.  W przypadku uznania sprzeciwu za bezzasadny, niewniesienia sprzeciwu w terminie 7 dni od pozyskania informacji określonej ust. 17.2 lub skierowania do Prowadzącego zawiadomienia właściwego organu ze stosownym żądaniem zablokowana treść zostaje bezpowrotnie usunięta;

21.  W przypadku blokady Konta, Użytkownik nie może korzystać z żadnych usług świadczonych przez Prowadzącego w ramach Serwisu. W razie blokady Konta Prowadzący może rozwiązać umowę zawartą z Użytkownikiem w trybie natychmiastowym.

22.  Prowadzący ma prawo do usunięcia lub zablokowania Zapytania, Oferty, Profilu, Konta lub innych materiałów lub przekazów, jeżeli naruszają one w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawierają treści:

1)     powszechnie uznane za obraźliwe,

2)     noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,

3)     naruszające dobra osobiste, dobre obyczaje, prawa autorskie, prawa ochronne do znaków towarowych lub inne prawa własności intelektualnej,

4)     szkodzące dobremu imieniu lub renomie Serwisu, Prowadzącego, Partnera

5)     wprowadzające w błąd.

23.  W sytuacji, gdy Konto lub działalność Użytkownika w ramach Serwisu wymaga dodatkowej weryfikacji danych, w przypadku powzięcia przez Prowadzącego uzasadnionych obaw co do bezpieczeństwa Konta, dotyczących w szczególności nieuprawnionego przejęcia Konta przez inną osobę, Prowadzący może uzależnić korzystanie z Serwisu od wiarygodnego potwierdzenia przez Użytkownika jego tożsamości. Po ustaniu wyżej wskazanych okoliczności, Prowadzący zniesie ograniczenia zastosowane wobec Użytkownika.

24.  Za naruszenie Regulaminu może być uznane m.in. manipulacja słowami kluczowymi w Zleceniu, wystawienie Zapytania w niewłaściwej kategorii lub zastrzeżenie w treści Zapytania, Profilu dotyczące realizacji Usługi wyłącznie za uprzednią zapłatą ceny przez Zlecającego. Powyższe działania skutkować będą podjęciem przez Prowadzącego stosownych działań, nie wykluczając usunięcia Zapytania, Profilu lub blokady Konta.

25.  W razie poważnego powtarzającego się naruszenia prawa z wykorzystaniem Serwisu, a także poważnego lub powtarzającego się naruszenia postanowień Regulaminu, w szczególności w razie powtarzających się prób publikowania lub rozpowszechniania nielegalnych treści przez danego Użytkownika lub różnych Użytkowników działających wspólnie i w porozumieniu, generowaniu sztucznego ruchu, spamowaniu, przekazywaniu uzyskanych za pośrednictwem Serwisu Zapytań, w tym z wykorzystaniem różnych Kont, lub w razie co najmniej dwukrotnego zgłoszenia problemu dotyczącego wykonania Usługi przez danego Wykonawcę w okresie 6 miesięcy Prowadzący może, z zachowaniem zasad proporcjonalności i poszanowania wolności obrotu, zawiesić Konto lub Konta albo tymczasowo lub permanentnie je zablokować, co będzie równoznaczne z tymczasowym zawieszeniem świadczenia usług na rzecz Użytkownika, z uwzględnieniem poniższych zasad:

1)     zawieszenie Konta oznacza czasowe wstrzymania jego funkcjonalności. Użytkownik, którego Konto zostało zawieszone, traci możliwość aktywnego korzystania z Serwisu, co oznacza, że nie może wysyłać wiadomości z wykorzystaniem jego funkcjonalności ani publikować ani odpowiadać na Zapytania. Użytkownik może jednak przeglądać Serwis, historię wiadomości.

2)     zablokowanie Konta oznacza utratę przez Użytkownika możliwości zalogowania się do Konta.

3)     zostanie poinformowany w razie dokonania blokady danej treści, najpóźniej z chwilą gdy blokada staje się skuteczna, w formie wiadomości email, ze wskazaniem zablokowanej treści, powodów decyzji o blokadzie ze wskazaniem podstaw decyzji z powołaniem treści Regulaminu.

26.  Dla uniknięcia wątpliwości, wniesienie lub niewniesienie skutecznego sprzeciwu w sytuacjach określonych w Regulaminie pozostaje bez wpływu na prawo Użytkownika do wniesienia reklamacji zgodnie z § 9 Regulaminu.

 

 

§ 6

Zasady odpowiedzialności

1.     Prowadzący umożliwia Użytkownikom umieszczanie Zapytania lub Profilu w Serwisie nie ingerując w formę i ich treść, z zastrzeżeniem postanowień poniżej.

2.     Prowadzący nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Wykonawcę i Zlecającego zawartych przez nich umów związanych z treścią Zapytania, Oferty, Profilu jak również za następstwa działań podjętych przez Zlecającego, Wykonawcę oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie Regulaminu. Prowadzący nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność danych podanych w Zapytaniu, Profilu i Ofercie oraz zdolność Zlecających i Wykonawców do realizacji umów zawartych w efekcie przyjęcia Oferty przez Zlecającego.

3.     Prowadzący nie odpowiada za:

1)     brak zainteresowania przedmiotem Zapytania lub Profilu przez innych Użytkowników;

2)     niedokonanie wyboru Oferty przez Zlecającego lub niezawarcie umowy przez Zlecającego mimo wyboru Oferty Wykonawcy;

3)     realizację obowiązków Użytkowników wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym zwłaszcza chroniących prawa konsumentów.

4.     Prowadzący nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie gwarantuje, że Użytkownicy mają możliwość zawarcia lub wykonania tych Umów. Do umów zawartych pomiędzy konsumentami, tj. osobami fizycznymi niebędącymi przedsiębiorcami, nie znajdą zastosowania przepisy o ochronie praw konsumentów.

 

§ 7

Usługi

1.     Zapytanie należy rozumieć jedynie jako zaproszenie do negocjacji lub zaproszenie do składania Ofert.

2.     Zlecający, który zmieścił Zapytanie, zainteresowany określonymi Usługami, jest kojarzony z Wykonawcami oferującymi Usługi opisane w Zapytaniu. Wybór danego Wykonawcy dokonywany jest przez Zlecającego.

3.     Po dokonaniu wyboru Wykonawcy przez Zlecającego Strony powinny realizować umowę na warunkach samodzielnie przez siebie ustalonych. Zlecający powinien w szczególności przygotować miejsce, w którym Wykonawca będzie mógł wykonać umowę w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu jak również umożliwić Wykonawcy prawidłowe wykonanie Usługi.

 

§ 8

Postępowanie reklamacyjne

1.     Użytkownik i każda osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, nieposiadająca Konta lub do niego niezalogowana może kontaktować się z Prowadzącym w sprawie usług świadczonych na podstawie Regulaminu w formie:

1)     pisemnej na adres: AIRBORN  sp. z o.o., Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia;

2)     elektronicznej za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie;

3)     telefonicznej pod numerem: 570 701 570

2.     W razie wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości dotyczących działania Serwisu, w tym poszczególnych usług mających charakter techniczny Użytkownik i każda osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, nieposiadająca Konta lub do niego niezalogowana powinni w pierwszej kolejności skontaktować się z Organizatorem za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie, podając dane niezbędne do identyfikacji danego problemu.

3.     Użytkownik        może     zgłaszać reklamacje         dotyczące          niewykonania     bądź nienależytego wykonania przez Prowadzącego usługi świadczonej na podstawie niniejszego Regulaminu.

4.     Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: jobs@airborn.aero lub w formie listu poleconego przesłanego na adres: AIRBORN  sp. z o.o., Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia z dopiskiem “reklamacja AIRBORN Jobs”.

5.     Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail albo numer telefonu komórkowego Użytkownika przypisany do Konta, adres URL Zapytania. Profilu  , których reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację Zapytania,Profilu, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.

6.     Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje nie pozwalają na rozpoznanie reklamacji, Prowadzący zwróci się do Użytkownika o wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości lub podanie dodatkowych informacji, o ile będzie to niezbędne dla rozpoznania reklamacji przez Prowadzącego, wskazując precyzyjnie takie wątpliwości lub wymagane informacje.

7.     Prowadzący rozpoznaje reklamację pochodzącą od konsumenta w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Pozostałe reklamacje Prowadzący będzie rozpoznawał w terminie 30 dni od daty ich otrzymania. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta albo zostanie poinformowany telefonicznie.

 

§ 9

Postanowienia końcowe

1.     Prowadzący ma prawo zmiany Regulaminu z następujących przyczyn:

1)     konieczność poprawy bezpieczeństwa Użytkowników;

2)     konieczność usprawnienia działania Serwisu, przy czym zmiany dokonywane na tej podstawie nie będą skutkować podwyższeniem lub wprowadzeniem dodatkowych opłat w stosunku do umów dot. usług świadczonych przed wejściem w życie tej zmiany i umożliwią dalsze korzystanie z Serwisu;

3)     konieczność przeciwdziałania nadużyciom dokonywanym w związku z korzystaniem z Serwisu;

4)     zmiana warunków świadczenia usług (w tym wprowadzenia odpłatności usług) lub wycofanie określonej funkcjonalności, przy czym zmiany wprowadzone na tej podstawie nie będą miały wpływu na usługi świadczone przed wejściem w życie tych zmian;

5)     wprowadzenie usług odpłatnych, a także wprowadzenie dodatkowych funkcjonalności Serwisu, przy czym korzystanie z takich usług lub funkcjonalności będzie dobrowolne;

6)     zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, która ma bezpośredni wpływ na treść Regulaminu.

2.     Regulamin dostępny jest w Serwisie AIRBORN Jobs, a także za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej, na której udostępniany stale jest regulamin w formacie .pdf. Link do tej strony internetowej przesyłany jest Użytkownikom drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika lub na użyty przy rejestracji Konta numer telefonu komórkowego, w przypadkach wymaganych przez odpowiednie przepisy prawa.

3.     O zmianie Regulaminu Prowadzący poinformuje Użytkownika poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu AIRBORN Jobs oraz drogą elektroniczną na adres e-mail Użytkownika lub użyty przy rejestracji Konta numer telefonu komórkowego. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Prowadzącego, nie krótszym jednak, niż 15 dni od dnia poinformowania o zmianie Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje możliwe są na warunkach bieżących. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Użytkownik posiadający Konto w Serwisie może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym z zastrzeżeniem, że umowa ulegnie rozwiązaniu z upływem okresu emisji wszystkich Zapytań. W celu wypowiedzenia umowy Użytkownik powinien wysłać stosowne oświadczenie na adres e-mail jobs@airborn.aero

4.     Umowa pomiędzy Użytkownikiem Biznesowym a Prowadzącym może zostać rozwiązana przez Użytkownika Biznesowego z zachowaniem reguł wskazanych w ust. 3 w przypadku braku akceptacji zmian do Regulaminu. W takim przypadku, w celu rozwiązania umowy w zakresie usługi Konta, Użytkownik Biznesowy powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie 15 dni od ogłoszenia zmian powiadomić o tym Organizatora. Rozwiązanie przez Użytkownika Biznesowego w powyższym trybie umowy w zakresie usługi Konta odnosi skutek po upływie 15 dni od powiadomienia Użytkownika Biznesowego o zmianach Regulaminu, chyba że Użytkownik Biznesowy zrezygnuje z takiego powiadomienia albo złoży w tym zakresie stosowne oświadczenie lub podejmie wyraźne działanie w Serwisie AIRBORN Jobs potwierdzające akceptację takich warunków.

5.     Prowadzący może wprowadzić zmianę Regulaminu bez zachowania 15-dniowego terminu, o którym mowa powyżej, w tym ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy:

1)     podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązana jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia jej dotrzymanie wyżej wymienionego 15-dniowego okresu powiadomienia,

2)     musi w drodze wyjątku zmienić Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną usług pośrednictwa internetowego, Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.

6.     O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Prowadzącym, której przedmiotem jest świadczenie przez Prowadzącego usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wybór prawa polskiego nie pozbawia Użytkownika będącego konsumentem ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru prawa.

7.     Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumentów z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

  http://polubowne.uokik.gov.pl/rejestr,5,pl.html

8.     Po usunięciu Konta albo rozwiązaniu umowy Konta, Użytkownik traci dostęp do informacji przekazanych lub wygenerowanych w toku korzystania z Serwisu.

 
 

 

Załącznik nr 1 Usługi Zakazane

1.     Zabronione jest zamieszczanie Ofert zawierających:

1)     treści sugerujące, że za wykonanie pracy Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia lub otrzyma je w formie barteru,

2)     konkursy polegające na wykonaniu całości lub części Usługi przez wszystkich zainteresowanych wykonawców, spośród których Zlecający wybierze i wynagrodzi tylko wybranych,,

3)     oferty dodawania opinii, komentarzy i ocen.

2.     Zabronione        jest       zamieszczanie    w          ramach  Zapytań, Profilu treści zawierających:

1)     treści reklamujące strony internetowe lub serwisy konkurencyjne wobec AIRBORN Jobs,

2)     zachęty do współpracy przy tworzeniu tzw. łańcuszków czy piramid finansowych,

3)     treści naruszające prawa osób trzecich, w szczególności zawierające dane osobowe, teleadresowe oraz korespondencję lub treści rozmów telefonicznych bez zgody osób zainteresowanych,

4)     słowa, wyrażenia bądź zwroty, obraźliwe, wulgarne lub naruszające powszechnie przyjęte normy obyczajowe, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub dobrego wychowania,

5)     wypowiedzi zagrażające naruszeniem lub naruszające obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich, w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej, dobra osobiste, a także interesy Prowadzącego lub podmiotów z nim współpracujących, stanowiące czyny nieuczciwej konkurencji.

6)     dane kontaktowe oraz odnośniki do zewnętrznych stron internetowych w miejscach innych niż wyraźnie do tego przeznaczone w ramach Profilu   (Premium) z zastrzeżeniem, iż każdorazowo dane kontaktowe oraz odnośnik do zewnętrznej strony internetowej muszą być zgodne z § 3 ust. 7 Regulaminu,

7)     odnośniki do zewnętrznych profili społecznościowych, chmur lub dysków sieciowych,

3.     Zabronione jest zamieszczanie Zapytań lub Ofert zawierających:

1)     treści stanowiące czyny nieuczciwej konkurencji,

2)     propozycje o charakterze towarzyskim

3)     prywatne opinie Wykonawcy dotyczące Usługi lub Zlecającego,

4)     słowa,   wyrażenia          bądź     zwroty,  które     zostały   użyte     niezgodnie         znormami obyczajowymi,

5)     treści zagrażające naruszeniem lub naruszające prawo, w tym dobra osobiste,

6)     treści niezwiązane bezpośrednio z oferowaną usługą,

7)     oferty pracy oraz poszukiwania pracy,

8)     propozycje pisania prac magisterskich, dyplomowych, licencjackich, maturalnych, wypracowań i innych prac tego typu oraz usług związanych z tworzeniem takich prac,

9)     oferty kupna, nieodpłatnego przyjęcia, sprzedaży i wymiany przedmiotów (nie dotyczy usług hurtowego skupu jednego typu przedmiotów),

10)  jakiekolwiek konkursy i akcje promocyjne, w szczególności te wymagające od uczestników poniesienia określonych kosztów,

11)  propozycje wykonywania czynności zabronionych przez prawo.

4.     Zabronione jest wykorzystywanie mechanizmów mogących zakłócić innym Użytkownikom korzystanie z Serwisu, w szczególności zabronione jest:

1)     wczytywanie i osadzanie w Zapytaniu, Profilu stron internetowych, które nie są bezpośrednio związane z przedmiotem usługi;

2)     automatyczne przekierowywanie na inną stronę internetową w momencie wyświetlania opisu Zapytania, Profilu;

3)     niebezpieczne dla Użytkowników lub funkcjonowania Serwisu odczytywanie lub generowanie plików “cookies”;

4)     automatyczne otwieranie okien przeglądarki lub okien dialogowych w momencie wyświetlenia Zapytania, Profilu lub przy próbie jego opuszczenia;

5)     przemieszczanie, blokowanie, zakrywanie lub dublowanie stałych elementów każdej strony zawierającej opis Zapytania, Profilu;

6)     zakłócanie i manipulowanie procesem składania Ofert przez Użytkowników;

7)     zdalne instalowanie na komputerach innych Użytkowników programów komputerowych bez ich wiedzy i zgody;

8)     działania wprowadzające innych Użytkowników w błąd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu

UWAGA!

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku, gdy wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą (gdy dokonałeś aktywacji emisji Zapytania lub Profilu).

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

 

AIRBORN sp. z o. o.

Al. Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia

 

Ja ___________________________________ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu AIRBORN Jobs.pl. Data zawarcia Umowy to

___________________________________

Call Now Button

Korzystając ze strony zgadzasz się na używanie plików cookies, które są instalowane na Twoim urządzeniu. Z ich pomocą zbieramy informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je w celach analitycznych, marketingowych oraz aby dostosować treści do Twoich preferencji i zainteresowań. Więcej o tym oraz możliwościach zmiany ich ustawień dowiesz się w Polityce Prywatności i Polityce Cookies Airborn. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close