logo Airborn

egzaminy państwowe UAVO

  • o egzaminach UAVO

  • wnioski egzaminacyjne

  • proces egzaminacyjny

Prowadzimy egzaminy UAVO dla obecnych i przyszłych operatorów dronów

O egzaminach

Każdy kto używa drony lub bezzałogowe statki powietrzne do celów innych niż rekreacyjne i sportowe musi posiadać świadectwo kwalifikacji UAVO wraz z odpowiednim uprawnieniem VLOS, BVLOS lub innym, które uzyskać można tylko i wyłącznie poprzez zdanie egzaminu państwowego lub egzaminu wewnętrznego. W przypadku uprawnień UAVO VLOS do 5 kg obowiązuje jedynie egzamin wewnętrzny przeprowadzany przez ośrodek – na pozostałe uprawnienia obowiązuje egzamin państwowy.

Wybierz rodzaj egzaminu i pobierz odpowiedni wniosek

arrow

Wydanie Świadectwa Kwalifikacji oraz uprawnienia po raz pierwszy

Pobierz

Wpis dodatkowego uprawnienia do świadectwa kwalifikacji

Pobierz

Wznowienie uprawnienia które utraciło swoją ważność

Pobierz
arrow

Proces egzaminacyjny

Ubezpieczenie OC UAVO

Przed przystąpieniem do egzaminu państwowego UAVO niezbędne jest posiadanie polisy OC. Z wyłączeniem kandydatów ubiegających się o uprawnienia UAVO VLOS do 5kg.

Nie posiadasz polisy OC UAVO? Zamów polisę OC na egzamin UAVO

Opłaty egzaminacyjne

Egzamin państwowy wiąże się z kosztami dodatkowymi, o ile nie zostały one wliczone w cenę całkowitą szkolenia na etapie tworzenia oferty. W przypadku szkolenia VLOS do 5 kg obowiązuje wyłącznie opłata za wydanie świadectwa kwalifikacji.

Opłaty do Urzędu Lotnictwa Cywilnego, koszty dodatkowe, zniżki dla uczniów i studentów.

Badania lotniczo-lekarskie

Kandydaci na członków personelu lotniczego muszą posiadać orzeczenie lotniczo-lekarskie odpowiedniej kategorii. Jest ono niezbędne, aby podejść do egzaminu państwowego UAVO. Zasada ta nie dotyczy wyłącznie kandydatów ubiegających się o uprawnienia VLOS do 5 kg.

Uzyskać je można u lekarzy orzeczników lub w centrach medycyny lotniczej. Po przejściu badań lotniczo-lekarskich, które dzielimy na Wstępne / okresowe / doraźne / ODWOŁANIA

Dokumenty niezbędne do egzaminu UAVO

Zazwyczaj do przystąpienia do egzaminu państwowego należy przygotować we własnym zakresie dokumenty. Komplet dokumentów należy włożyć do koszulki foliowej i ułożyć w kolejności

  • Polisa OC - tylko do wglądu egzaminatora
  • Opłata ULC - kopia potwierdzenia wykonania zapłaty
  • Ksera orzeczenia lotniczo- lekarskiego - kopia
  • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia UAVO - oryginał
  • Wniosek o wydanie świadectwa kwalifikacji - oryginał
  • Dowód osobisty - tylko do wglądu egzaminatora

Do egzaminów INS instruktorskich wymagane są dodatkowo:

  • Świadectwo Kwalifikacji wraz z ważnym uprawnieniem podstawowym
Egzamin państwowy UAVO - część teoretyczna

Część teoretyczną egzaminu państwowego stanowi test wyboru (a,b,c,d). Zazwyczaj przypada po 12 pytań na jeden moduł przedmiotowy a odpowiedzi udzielane są na karcie odpowiedzi. Zakres materiału zależy od rodzaju uprawnienia o które ubiega się kandydat. Czas trwania egzaminu wyrażon w minutach jest iloczynem ilości pytań x 1 minuta.

W ramach jednaj opłaty egzaminacyjnej do egzaminu teoretycznego można podejś trzykrotnie, przy czym w kolejnych podejściach poprawiamy jedynie moduły, których nie zaliczono uprzednio. Egzamin teoretyczny jest zaliczony dopiero wtedy, gdy kandydat na operatora UAVO uzyska wynik minimum 75% z każdego z modułów egzaminacyjnych. Po pozytywnym przejściu części teoretycznej kandydat przystępuje do części praktycznej egzaminu państwowego UAVO.

Egzamin państwowy UAVO - część praktyczna

Część praktyczna egzaminu państwowego UAVO jest zależna od rodzaju uprawnienia na które zdaje kandydat. Jest to zestaw zadań wykonywanych według zasad VLOS, BVLOS lub FPV w różnych trybach lotu ATTI, GPS lub czasem FLY i MANUAL.

Egzaminator państwowy LKE, może w trakcie egzaminu praktycznego zadawać pytania teoretyczne w szczególności w zakresie obsługi sprzętu, przygotowania operacyjnego i zasad użytkowania i procedur rezerwacji przestrzeni lotniczej.

Część egzaminu praktycznego może odbywać się na ziemi lub też z wykorzystaniem symulatorów lotu. Przed egzaminem praktycznym egzaminator w jednoznaczny sposób określa jego przebieg a po jego ukończeniu podaje wynik wraz z uzasadnieniem.

Na koniec

Po zdaniu obu części egzaminu państwowego UAVO oczekujemy na dokument świadectwa kwalifikacji wystawiany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Jeśli nie zdałeś egzaminu teoretycznego masz jeszcze dwa podejścia. Jeżeli nie powiodło Ci się na egzaminie praktycznym otrzymasz od egzaminatora protokół egzaminacyjny wraz z zaleceniami, które należy wykonać. Może to być między innymi wskazanie do uzupełnienia szkolenia praktycznego lub też szkolenia teoretycznego o elementy nie zaliczone.

Po uzupełnieniu braków należy pobrać od przedstawiciela ośrodka, w którym odbywało się szkolenie zaświadczenia o wykonaniu zaleceń, dokonać opłatę za powtórkowy egzamin praktyczny i ponownie zgłosić się na egzamin praktyczny.

Zostańmy w kontakcie

Masz pytania lub sugestie – pisz śmiało!