Instruktor w szkoleniu pilotów dronów

Kurs Instruktorski to szkolenie zaawansowane w zakresie kompetencji zarówno miękkich jak i twardych z obszaru szkoleń, prawa, metodyki, zasad lotu, bezpieczeństwa i procedur. Szkolenie pilotów bezzałogowych statków powietrznych jest szkoleniem interdyscyplinarnym, ponieważ operowanie odbywa się w systemie RPAS składającym się z wielu elementów. Instruktor w szkoleniu pilotów dronów jest „zaprogramowanie” ucznia w odpowiedni sposób tak aby po ukończeniu szkolenia posiadał zestaw cech niezbędnych do bezpiecznego i skutecznego operowania BSP w systemie RPAS.

Szkolenie pilotów dronów

Aby ukończyć szkolenie pilota UAV z wynikiem pozytywnym należy przyswoić niezbędną wiedzę, utrwalić ją poprzez praktykę naziemną, a następnie opanować umiejętności praktyczne pilotażu, dlatego szkolenie pilota składa się z czterech części:

1.         Teoretyczne podstawy

2.         Teoria praktyczna + szkolenie techniczne

3.         Praktyka naziemna

4.         Praktyka w powietrzu

Teoretyczne podstawy

Etap na którym uczeń nabywa wiedzę będącą podstawą do zdobywania kwalifikacji pilotażowych. Wiedza teoretyczna pozwala na świadomy proces szkolenia praktycznego.

Szkolenie: teoria w praktyce

Etap warsztatów i ćwiczeń polegających na praktycznym zastosowaniu wiedzy teoretycznej i przećwiczenie lub wykorzystanie w praktyce elementów, o których mowa na wykładach w formie zadań indywidualnych lub grupowych prowadzonych online przez instruktora.

Szkolenie techniczne

Stanowi połączenie szkolenia teoretycznego z praktycznym. Na tym etapie uczeń zapoznaje się z budową i zasadami eksploatacji sprzętu. Jest to część zbliżona do teoretycznej i jest jej integralnym elementem.

Szkolenie praktyczne naziemne

Inaczej przygotowanie naziemne do lotów, którego celem jest przekazanie wiadomości i umiejętności praktycznych, potrzebnych do prawidłowego przebiegu szkolenia praktycznego w powietrzu. Np.: Zasady bezpieczeństwa na polu wzlotów, ćwiczenia ze sprawdzania przestrzeni powietrznej, zasady wykonywania manewrów pilotażowych, ćwiczenia na symulatorach.

Szkolenie praktyczne w powietrzu

Szkolenie, które koniecznie musi być poprzedzone wprowadzeniem teoretycznym. Jest to część zasadnicza całego procesu szkolenia stanowiąca ok. 25% czasu całego procesu szkolenia.

Szkolenie instruktora pilotów dronów – etapy

Każdy z etapów szkolenia ma inny cel, a zatem metodyka do niego dobrana również będzie inna dlatego analogicznie do etapów szkolenia pilota zaprojektowane zostało nasze szkolenie instruktorskie i podzielone zostało na 6 głównych części:

1.         Szkolenie wstępne

2.         Szkolenie trenerskie + seminarium instruktorskie

3.         Szkolenie metodyczne

4.         Szkolenie praktyczne naziemne + szkolenie praktyczne w powietrzu

Szkolenie wstępne

W trosce o odpowiedni poziom wyszkolenia naszych instruktorów niezbędnym elementem jest szkolenie wstępne stanowiące wyrównanie poziomu uczestników dalszych etapów szkolenia. Jest to także ostatnia okazja do zapoznania się ze sposobem prowadzenia szkolenia przed samodzielnym prowadzeniem wykładów na etapie seminariów instruktorskich. Zakres szklenia obejmuje takie elementy jak:

•          Wykłady z zakresu NSTS-05

•          Szkolenie z systemu Pansa UTM

•          Aktualne przepisy dronowe

•          Przepisy lotnicze

•          Ograniczenia i możliwości człowieka

•          Procedury operacyjne

•          Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi

•          Ogólna wiedza na temat systemów bezzałogowych statków powietrznych

•          Meteorologia

•          Osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie

•          Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko w powietrzu

Szkolenie trenerskie

Szkolenie z kompetencji miękkich, mające na celu przygotowanie kandydata do prowadzenia zajęć teoretycznych. Elementy wchodzące w skład szkolenia to między innymi:

•          Pedagogika i dydaktyka

•          Train the trainers

•          Elementy NLP w pracy instruktora

•          Elementy psychologii nauczania

•          Seminarium instruktorskie

Szkolenie metodyczne

Szkolenie zaawansowane mające na celu przygotowanie kandydata do prowadzenia całościowego szkolenia praktycznego wraz z przygotowaniem ucznia do szkolenia praktycznego w powietrzu w formie szkolenia praktycznego na ziemi, przeprowadzenia briefingu przed lotami oraz check listy kontrolne pracy instruktora. Elementy składowe to między innymi:

•          Zasady prowadzenia szkoleń zgodna z wytycznymi NSTS

•          Prowadzenie briefingu naziemnego

•          Metodyka szkoleniowa

•          Człowiek możliwości i ograniczenia

•          Prowadzenie dokumentacji szkoleniowej

•          Kontrola techniczna BSP

•          MCC

•          Sytuacje awaryjne – analiza przypadku

•          Zasady egzaminowania

•          Pierwsza pomoc i BLS

Szkolenie praktyczne

Szkolenie praktyczne polega na zdobyciu doświadczenia w przekazywaniu grupie kursantów wiedzy teoretycznej, indywidualnych zajęciach z trenerem nadzorującym, nadzorowanej praktyce trenerskiej, w trakcie której kandydat na trenera zdobywa doświadczenie jako członek personelu odpowiedzialnego za zadania z zakresu szkolenia praktycznego i oceny umiejętności praktycznych. Elementy występujące na tym etapie szkolenia to

•          Praktyka w prowadzeniu zajęć praktycznych 1 na 1

•          Szkolenia cząstkowe dla min 4 osób

•          Szkolenie całościowe min 1 osoby

•          Prowadzenie briefingu naziemnego

•          Przeprowadzenie egzaminu

•          Nadzorowanego

•          Prowadzenie dokumentacji szkoleniowej

•          Kontrola techniczna BSP

•          MCC

•          Sytuacje awaryjne – analiza przypadków

•          Pierwsza pomoc i BLS

Rola instruktora w szkoleniu

INSTRUKTOR w trakcie szkolenia zajmuje się kształceniem umiejętności a następnie nawyków pilotażowych, szkoleniem teoretycznym, szkoleniem praktycznym i przygotowaniem naziemnym.

Zadaniem instruktora jest odpowiedni dobór metodyki dopasowanej do celu szkolenia,  rodzaju treści oraz etapu szkolenia. Aby być w stanie sprostać temu wyzwaniu INSTRUKTOR musi posiadać wiedzę pilota z zakresu przedmiotów lotniczych na wysokim poziomie, umiejętności trenerskie i pedagogiczne, poprawnie ukształtowane nawyki i postawy oraz kręgosłup moralno-etyczny. Instruktor w trakcie szkolenia jest odpowiedzialny za prawidłowe ukierunkowanie ucznia, bierze na siebie odpowiedzialność za efekty kształcenia i ich ocenę, dlatego musi być osobą zarówno decyzyjną jak i samokrytyczną i w razie problemów szybko i precyzyjnie określać ich źródło dobierając metody i środki skuteczne i adekwatne do danej sytuacji. Każdy z etapów szkolenia ma inny cel a zatem metodyka do niego dobrana również będzie inna.

Etapy szkolenia praktycznego

Etapy szkolenia praktycznego to:
 1. Nauka sterowania
 2. Automatyzacja
 3. Nauka pilotażu
Nauka sterowania Sterowanie jest to wykonywanie poszczególnych elementów lotu. W trakcie nabierania wprawy proces sterowania ulega zautomatyzowaniu i pozwala na przeznaczenie co raz większych zasobów uwagi na taktyczne rozwiązywanie zagadnień lotu, obserwację otoczenia czy analizę informacji nawigacyjnych. Sterowanie jest to wykonywanie ruchów rękoma lub palcami w celu uruchomienia sterów ( urządzeń wykonawczych ) na pokładzie BSP, w taki sposób aby wykonać dany element lotu, np. Start, lądowanie, lot po prostej, krążenie, skośne zejście itp. W trakcie procesu szkolenia sterowanie jest podzielone na etapy:
 1. Sterowanie 1,2 – kanałowe
 2. Sterowanie 3 – kanałowe
 3. Sterowanie 4 – kanałowe
Automatyzacja W trakcie procesu szkolenia ma miejsce zjawisko kluczowe i warunkujące ukończenie dalszych etapów z sukcesem czyli częściowa automatyzacja czynności. Bardzo ważne aby automatyzacja następowała pod okiem instruktora i nie zawierała w sobie błędów, które raz zautomatyzowane i utrwalone mogą pozostać na zawsze w postaci złych nawyków, które w przyszłości przyczynić się mogą do powstawania sytuacji niebezpiecznych lub wypadku. Nauka pilotażu Pilotaż to umiejętność jednoczesnego sterowania oraz poprawnej nawigacji wraz z obserwacją stanu maszyny stanu otoczenia i siebie samego. Pilotaż to zespół czynności wykonywanych w locie przez pilota polegających na kierowaniu BSP:
 1. Sterowanie
 2. Czynności taktyczne
 • Rozplanowanie trasy
 • Nawigowanie przelotu
 1. Czynności bezpieczeństwa
 • Obserwacja przeszkód
 • Analiza sygnałów i wskazań
 1. Ciągi działania pilota
 • Zautomatyzowane sterowanie
 • Zautomatyzowanie prostych czynności taktycznych
 • Zautomatyzowanie czynności bezpieczeństwa
 • Obserwacji i spostrzegania
 • Czynności eksploatacyjne

Nadzór instruktorski

W przypadku nadzoru instruktorskiego do ww. elementów dochodzi jeszcze obserwacja ucznia oraz analiza jego stanu umysłu. Procesy te wymagają posiadanie zestawu cech osobowości takich jak spostrzegawczość, refleks, odporność psychiczna, podzielność uwagi, pamięć. Część z tych procesów wymagają cech wrodzonych a część nabytych. Cechy nabyte można kształtować w trakcie procesu szkolenia lotniczego i tym także zajmuje się metodyka. Z drugiej strony metodyka szkolenia powinna także dawać możliwość rozpoznawania zestawu cech które dyskwalifikują ze szkolenia osoby nie nadające się do wykonywania zawodu pilota BSP. Ważnym elementem w pracy INS jest detekcja napięcia emocjonalnego ucznia. Napięcie emocjonalne towarzyszące w trakcie lotów szkolnych przesuwa poziom stresu w górę a w zależności od indywidualnych cech charakteru ucznia powoduje to zwiększenie bądź też zmniejszenie poziomu koncentracji i skuteczności działania. Wszystkie wyżej wymienione zagadnienia mają wpływ na dobór metod nauczania, które przekładają się na skuteczność całego procesu szkolenia. Metody szkolenia będą ulegały cały czas modyfikacji wraz z rozwojem systemów RPAS.

Organizacja szkoleń przez instruktora

Organizacja szkolenia to dobór i uporządkowanie poszczególnych jego elementów w czasie w celu zapewnienia właściwych warunków dla jego prawidłowego przebiegu. Wszystkie te parametry są regulowane przez instruktora prowadzącego szkolenie.
 • Tempo
 • Kolejność
 • Zakres
 • Intensywność ( h/dobę )
 • Warunki Atmosferyczne
 • Wypoczynek
 • Regularne posiłki
 • Komfort psychiczny

Certyfikat uprawnienia i kompetencje

Wszystkie umiejętności, wiedza, oraz procedury niezbędne do prawidłowego prowadzenia szkoleń pilotów BSP są przekazywane w trakcie szkolenia instruktorskiego. Poszczególne etapy są poprzedzane lub kończone egzaminami wstępnymi, cząstkowymi oraz egzaminem końcowym. Po zdaniu egzaminu końcowego kandydat otrzymuje certyfikat trenera pilotów BSP i tym samym nabywa uprawnienia do prowadzenia szkoleń Całe szkolenie instruktorskie zajmuje ok 2-3 miesięcy i trwa łącznie ok 150 godzin. Dopiero tak przygotowana osoba może rozpocząć pracę jako instruktor w Ośrodku Kształcenia Lotniczego AIRBORN.